ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TMB 011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 11 สาขา

ชื่อ-สกุล ผู้จัดการสาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
 1. สาขาเชียงใหม่  (322)  207  ถ.ช้างม่อย  ต.ช้างม่อย   053-251058-61 053-233159
      นายมาโนช   วัชระศุภร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50300    
    เปิดดำเนินการ  30  พ.ย.  2519      
 2. สาขาถนนห้วยแก้ว  (477) 20/4-5  ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก 053-404042-4 053-404128
      นายประจบ  สุภากิจ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50300    
     เปิดดำเนินการ   -      
 3. สาขาสันป่าข่อย  (497) 84  ถ.เจริญเมือง  ต.วัดเกตุ 053-249858-9 053-249861
       นายดิเรก  ใจกล้า อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50000    
     เปิดดำเนินการ  29  พ.ย.  2539      
 4. สาขาตลาดวโรรส  (485) 92/2  ถ.ข่วงเมรุ  ต.ช้างม่อย 053-233117-8 053-252882
     นายยุทธนา  แสนปัญญา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50300    
      เปิดดำเนินการ  - 089-6980880    
 5. สาขาช้างคลาน  (453) 164/3-4  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน 053-903630-3 053-903535
       นางสาววรัชวรรณ  สุวินัยวงศกร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50300    
     เปิดดำเนินการ  8 พ.ค. 2549      
 6. สาขาตลาดหนองหอย  (403) 534  ถ.เชียงใหม่-ลำพูน  ต.หนองหอย 053-140123-8 053-801456
      นายบันเทิง  ก่อเกิด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50000    
    เปิดดำเนินการ  พ.ศ.  2531      
 7. สาขาฮอด  (393) 337/2  หมู่ 2  ถ.เชียงใหม่-ฮอด 053-831333 053-831334
      นายสราวุธ  ศิริบุญธรรม ต.หางดง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50000 053-461055-6  
    เปิดดำเนินการ  -      
 8.  สาขาสี่แยกข่วงสิงห์  (512) 275/5  ถนนช้างเผือก  ต.ช้างเผือก 053-410980-2 053-410983
       นางรุ้งทอง   ทองคำกูล อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50300    
      เปิดดำเนินการ  21  เม.ย.  2541      
 9.  สาขาช้างเผือก  (527) 171/21  ถ.ช้างเผือก  อ.เมือง 053-211061-2 053-221545
       นายจิรทัพพ์   เลิศอริยศักดิ์ชัย จ.เชียงใหม่   50300    
      เปิดดำเนินการ   11  ม.ค.  2528      
 10.  สาขาถนนสุเทพ  (599) 7/5  หมู่ที่ 8 ถนนสุเทพ 053-811674-5 ทุกหมายเลข
        นายทรงจักร  ณ ลำพูน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50200    
      เปิดดำเนินการ   16 ต.ค.  2549      
 11.สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  (621) 2 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 053-201843-5 ทุกหมายเลข
       นางสาวสายใจ  เผ่าพนัส ชั้นใต้ดิน   ถ.มหิดล  ต.ป่าแดด    
      เปิดดำเนินการ   17  พ.ย. 2551 อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100