ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

NBANK 065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 6 สาขา
ชื่อ-สกุล ผู้จัดการสาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1. สาขาเชียงใหม่ (065)
นายปราการ ละวิโล
วันเปิดดำเนินการ 3 กันยายน 2547
242/13 ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-405391-6 053-405397
2. สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ (507)
นางสาววรางคณา เลามาสุวพันธ์
วันเปิดดำเนินการ 28 มกราคม 2548
ชั้น G อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า
เลขที่ 2 ถ.มหิดล ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-201234 053-201900
3. สาขาย่อยตลาดวโรรส (508)
นายธีระ ศิลมัย
วันเปิดดำเนินการ 4 กรกฎาคม 2548
เลขที่ 18,20 ถนนช้างม่อย ต.ช้างม่อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-874002 053-874002
4. ย่อยถนนช้างเผือก(509)
นางสาวชลธิชา ไชยทิพย์
วันเปิดดำเนินการ 9 มิถุนายน 2549
282-4 ถนนท่าแพ ต.ช้างม่อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-874411-4 053-233407
5. ถนนช้างคลาน (513)
นายประชัน หัยชัยเนาว์
วันเปิดดำเนินการ 29 ก.ย. 2549
164/24 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-820538-41 053-820543
6. ย่อยถนนนิมมานเหมินทร์ (525)
คุณวิชุดา คุณจักร
วันเปิดดำเนินการ 22 ธ.ค. 2549
21/10 ถนนนิมมานเหมิทร์ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-225463
053-400672-4
053-400675