ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KBANK 004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 27 สาขา
ชื่อ-สกุล ผู้จัดการสาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1. สาขาถนนท่าแพ (103)
นายอารยะ ลายประวัติ
วันเปิดดำเนินการ 1 มิ.ย. 2490
169-171 ถนนท่าแพ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-270151-8 053-282679
2. สาขาสันป่าตอง (121)
นายมนู  กันทะวงศ์
วันเปิดดำเนินการ 5 มี.ค. 2508
165 หมู่ 10 ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
053-311111-4
053-823503-4
053-311113
3. สาขาราชวงศ์ เชียงใหม่ (159)
นายรัศมี   เหลี่ยวรุ่งเรือง
วันเปิดดำเนินการ 17 กันยายน 2515
148 ถนนราชวงศ์ ต.ช้างม่อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-251852-3
053-233580
053-233918
4. สาขาจอมทอง (227)
นายอุดม กาญจนวงศ์
156 หมู่ 5 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
053-341181-2 053-341180
5. สาขาถนนเจริญเมือง (245)
นายอโณทัย  กตัญญูกุล
วันเปิดดำเนินการ 6 มิ.ย. 2523
46 หมู่ 4 ถนนเจริญเมือง
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-244800
053-308661-4
053-248901
6. สาขาถนนศรีดอนไชย (258)
นายเทอดศักดิ์   โถดี 
วันเปิดดำเนินการ 24 ต.ค. 2524
16 ถนนศรีดอนไชย ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-206533-7 053-279026
7. สาขาช้างเผือก (279)
นายผริต ปัญจวรรณ
วันเปิดดำเนินการ 3 ส.ค. 2527
194 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-211672 053-212013
8. สาขาสารภี (286)
นายอนุสร แหลมหลวง
วันเปิดดำเนินการ 12 ก.ค. 2528
27 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
053-321218
053-0423248-50
053-321111
053-321591
9. สาขาบ่อสร้าง (341)
นางสาวจุไรรัตน์   สุภาพ
วันเปิดดำเนินการ 21 ธ.ค. 2533
234 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-
สันกำแพงต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
053-386850-1 053-339036
10. สาขาถนนช้างคลาน (407)
นายมนตรี  แก้วหลวง
วันเปิดดำเนินการ 15 ต.ค. 2536
191/9 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-281850-3 053-281859
11. สาขาถนนมูลเมือง (383)
นายชาติชาย  ลิ้มวุวัฒน์
วันเปิดดำเนินการ 4 ก.ย. 2535
205/3-6 ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-218210-7 053-218217
12. สาขาถนนสุเทพ (471)
นายวิทยา   สิทธิวัง
257/23-7 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-808514-16 053-808523
13. สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ (414)
นายจุมพร  เจรีรัตน์
วันเปิดดำเนินการ 18 เม.ย. 2537
111 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-202538 053-270825
14. สาขาย่อยไนท์บาร์ซ่า (413)
นางจารุวรรณ  ศิริวรกุล
147/11-12 ถนนช้างคลาน
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-819117
053-272565
053-273487
053-273552
15. สาขาย่อยตลาดวโรรส (365)
นายศิริธรรม  วรรธนะพงษ์
66-68 ถนนวิชยานนท์
ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-874336 053-252960
16. สาขาย่อยถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ (415)
นางพิมพ์ศิริ กัณจินะ
201/2-5 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-243851-2 053-243853
17. สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์
พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ (457)
นายศุภชัย ญาณประภาส
เปิดดำเนินการ  16  ส.ค.  2538
2 ชั้น G 166-168 ถนนมหิดล
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-903607-9 053-903612
18. สาขาย่อยสามแยกสันทราย (406)
นางสุพัตรา แสงเอม
วันเปิดดำเนินการ 16 ก.ค. 2536
228/7-8 หมู่ 2 ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
053-491821-2 053-491821
19. ย่อยหางดง
นายยรรยง  พร้อมสุข
วันเปิดดำเนินการ 31 กรกฎาคม 2549
267 หมู่ที่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ต.หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230
053-442871-2 053-442951
20. ย่อยตลาดประตูเชียงใหม่
นางนาตยา  แสงทับทิม
วันเปิดดำเนินการ 15 สิงหาคม 2549
41/1 ถนนบำรุงศรี
ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-814196
053-814538
053-814556
21. ย่อยนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
นางนภิศพร สงวนพันธุ์
วันเปิดดำเนินการ 15 สิงหาคม 2549
15-15/1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-357650-4 053-357655
22. ย่อยบิ๊กซี หางดง (548)
นายปัณณทัต เดชารัตน์
วันเปิดดำเนินการ 23 พ.ย. 2550
433/4 หมู่ 7 ห้องเลขที่ 109
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-447822-6 053-447827
23. สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (557)
นางพินนะรัฎ  สุริยะโชติ
เปิดดำเนินการ 30 พ.ค. 2551
239 ตรอกหมู่บ้านทั่วไป ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-223371-3
053-223504
053-223504-5
24. สาขาเทสโก้โลตัสคำเที่ยง
นายสมพล โกมุทรัตนานนท์ และ
เปิดดำเนินการ 23 ม.ค. 2552
19 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้น 1
ถนนตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-227356-60 053-227369
25. สาขา บิ๊กซี เชียงใหม่
นางกัจญาภัค  ศุภะโชคบุญชนะ และ
เปิดดำเนินการ 23 ม.ค. 2552
208 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1
ห้องเลขที่ GCR006 หมู่ที่ 3
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-249733-5 -
26. สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ชม.2
นางพรรณชลิต   สุดดีพงษ์ และ
เปิดดำเนินการ 23 ม.ค. 2552
162/5-8 ชั้น 3 หมู่ที่ 2
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-904102-6 -
 27. สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2
นายครรชิต   มูลพงศ์ และ
เปิดดำเนินการ 6 พ.ย. 2552
94 ชั้น 1 ห้องเลขที่ P2/2
หมู่ที่ 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ชม.-ลำปาง
ต.หนองป่าครั้ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-240428-30 053-240484
  28. สาขาแม่ริม (087)
นายวัฒนรักษ์   คำแก้ว และ
เปิดดำเนินการ 24 ธ.ค.53
399/8-11 หมู่ 1 ถนนโชตนา
ต.ริมใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180
- -