ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BAAC 034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งสิ้น 16 สาขา
ชื่อ-สกุล ผู้จัดการสาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1. สาขาเชียงใหม่ (023)
นายปฐม ทันใจ
วันเปิดดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2509
171-173 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-221893
053-222193
053-216000
053-212999
2. สาขาจอมทอง (080)
นายสมศักดิ์ กุลพิจิตรัตน์
136 หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
053-341885-6 053-341017
3. สาขาสันป่าตอง (095)
นายสัญญา ผูกรักษ์
วันเปิดดำเนินการ 1 พ.ค. 2531
63/3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ทุ่งต้อม
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
053-311995
053-311180
053-331706
4. สาขาสันกำแพง (119)
นายจักรกฤษ์ เจษฎาพันธ์
วันเปิดดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2533
15/4 หมู่ 8 ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053-331826 053-331007
5. สาขาแม่แตง (189)
นายณรงค์วิทย์ ตันติประสงค์
วันเปิดดำเนินการ 17 ธันวาคม 2534
277 หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
053-471500 053-471660
6. สาขาพร้าว (232)
นายกฤษดา ว่องวรภัทร
วันเปิดดำเนินการ 21 กรกฎาคม 2535
66/1 หมู่ 1 ถ.เขื่อนเพชร ต.เวียง
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
053-475499
053-475130
053-474600
7. สาขาฮอด (335)
นางศรีสุดา พูนสิน
วันเปิดดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2537
529/7 หมู่ 2 ถ.ฮอด-วัวลุง ต.หางดง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
053-461165
053-461024
053-461165
8. สาขาแม่โจ้ (368)
นายวิสวัสดิ์ ญานะโส
วันเปิดดำเนินการ 28 สิงหาคม 2538
149 หมู่ 4 ถ.สันทราย-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-869874 053-878182
9. สาขาแม่วาง (369)
นายอดิศักดิ์ วงษ์สุวรรณ
222 หมู่ 5 ต.บ้านกาด
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
053-830434-5 053-830433
10. สาขาดอยสะเก็ด (421)
นายเพชร พึ่งพุทธารักษ์
วันเปิดดำเนินการ 9 กันยายน 2539
265/3-4 หมู่ 3 ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
053-291837-8 053-291839
11. สาขาหางดง (431)
นางอัญชลี เทพยศ
วันเปิดดำเนินการ 23 กันยายน 2539
50 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230
053-427134-5 053-441808
12. สาขาแม่ริม (470)
นายทรงพล รุ่งเรือง
วันเปิดดำเนินการ 20 ตุลาคม 2540
173/2 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สา
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
053-862836-7 053-862852
13. สาขาดอยหล่อ (493)
นางศิริพัชน์ ราชบัณฑิตย์
49/2-3 หมู่ 4 ต.ดอยหล่อ
อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่
053-369451 053-369454
14. สาขาเชียงดาว (519)
นายวิสวัสดิ์ ญานะโส
415 หมู่ 7 ต.เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
053-455550
053-455466
053-455374
15. สาขาแม่แจ่ม (524)
นายถนัด วันมณี
58 หมู่ 4 ต.ช่างเคิง
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
053-485023 053-828406
16. สาขาสารภี (534)
นายจีรวัฒน์ คำเจริญ
14 หมู่ 3 ต.ยางเนิ้ง
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
053-323366
053-322899
053-422354